جنبه‌ کارکردی عاطفی روحی برند شخصی

پرداختن به جنبه کارکردی و عاطفی و معنوی مولفه‌های تشکیل‌دهنده برند شخصی، کمک می‌کند به توصیف دقیقی از خود برسید و راهکاری موثر اتخاذ کنید.

ادامه خواندنجنبه‌ کارکردی عاطفی روحی برند شخصی

اهمیت تداعی مفاهیم در تدوین هویت مفهومی برند شخصی

اهمیت تداعی مفاهیم در پرسونال برندینگ زمانی مشخص می‌شود که بدانیم با این مفاهیم باید چه‌کار کنیم و چگونه برنامه برندینگ شخصی تدوین کنیم.

ادامه خواندناهمیت تداعی مفاهیم در تدوین هویت مفهومی برند شخصی

کاربرد ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی

برای استفاده از ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی در پرسونال برندینگ و برنامه‌ریزی برای برند شخصی خود این موارد را حتما در نظر بگیرید.

ادامه خواندنکاربرد ماتریس آیزنهاور یا ماتریس استیفن کاوی

ملزومات ماهوی و کارکردی یک پکیج جامع پرسونال برندینگ

پیش از انتخاب یک پکیج جامع پرسونال برندینگ توصیه می‌کنیم به این جنبه‌های ماهوی و کارکردی آن پکیج توجه کنید.

ادامه خواندنملزومات ماهوی و کارکردی یک پکیج جامع پرسونال برندینگ

ارائه برند شخصی: چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ

برای ارائه برند شخصی خود لازم است ابتدا برند شخصی خود را بشناسید، سپس آن را توسعه دهید و قبل از ارائه، برند ایدئال خود را طراحی کرده باشید.

ادامه خواندنارائه برند شخصی: چهارمین گام از فرایند پرسونال برندینگ