دستورنامه راهبری ارکستر خویشتن سولو پرسونال برندینگ

متدولوژی اختصاصی پرسونال برندینگ نسخه دوم طراحی شده در گروه بانیک

اجزای وجودی انسان مانند اعضای یک ارکستر حرفه‌ای هستند که تحت راهبری یکپارچه با هم برای تحقق موفقیت انسان همکاری می‌کنند. دستورنامه پرسونال برندینگ سولو به شما کمک می‌کند این ارکستر را استادانه‌تر راهبری کنید و فراتر از تمام وابستگی‌ها، راهبر ارکستر خویشتن باشید. چرا که هارمونی و موفقیت در تمام ابعاد حرفه‌ای، برازنده شماست.

دستورنامه پرسونال برندینگ سولو طی یک فرایند ۱۲ ماهه در ۴ فاز به شما کمک می‌کند تمام ابعاد حرفه‌ای خود را کشف کنید، توسعه دهید و برنامه رسیدن به برند شخصی مطلوب خود را طراحی کنید.

اپلیکیشن سولو پرسونال برندینگ

فاز اول: کشف

با استفاده از ابزارهایی، ابتدا به شناختی سطحی از خود دست می‌یابید و به مرور زمان، طی فرایندهای مشخص با تمرین بیشتر و پاسخ به سولات جزئی‌تر به شناختی عمیق‌تر از خود و محیط خواهید رسید.

آشنایی بیشتر با فاز کشف

فاز دوم: تدوین

تلاش میکنید در زمان حرکت کنید. میراث معنوی و کارکردی و عاطفی خود را به نحوی که برای حال و آینده قابل بهره‌برداری باشد به شکلی مدون تبدیل می‌کنید. چشم‌انداز و مأموریت خود را برای تصویر آینده‌ای مطلوب تدوین می‌کنید و در این راه، ارزش‌های اصلی و اصول بنیادین معنوی را که بهشان پایبند هستید محور تمام تصمیم‌ها قرار می‌دهید.

آشنایی بیشتر با فاز تدوین

فاز سوم: طراحی

بر اساس مستنداتی که در فازهای قبلی تدوین کردید، به جزئیات واقعی و مطلوبیت‌های قابل دستیابی خود می‌پردازید و تا حد تدوین دستورالعمل‌هایی برای ظواهر زندگی حرفه‌ای خود دقیق میشوید.

آشنایی بیشتر با فاز طراحی

فاز چهارم: ارائه

سندهای تدوین شده و جزئیات عملیاتی و راهبردی که در فازهای قبلی طراحی شدند، برای مخابره شدن به مخاطبان نیازمند زیرساخت‌های فیزیکی و مجازی هستند. بنابراین برای شناخته شدن به شکل مطلوب و رساندن پیام مأموریت شخصی خود به دیگران، برنامه ریزی میکنید و به معنای واقعی وارد اجرای برنامه‌ها می‌شوید.

آشنایی بیشتر با فاز ارائه

۴ فاز دستورنامه جامع پرسونال برندینگ سولو